Unit 7: World Population – Dân số thế giới


UNIT 7: WORLD POPULATIONDân số thế giới1. A.D. (Anno Domini)(n) ['ænou'dɔminai]: sau công nguyên2. B.C. (Before Christ)(n) [bi'fɔ: kraist]: trước công nguyên3. awareness (n) [ə'weənis]: ý thức4. birth-control method (n) ['bə:θkən'troul 'meθəd]: phương pháp hạn chế sinh sản5. carry out...
GRAMMARCÂU ĐIỀU KIỆN (“If” sentence)1. Câu điều kiện loại I (The conditional sentence type I)a.   cẩu trúcClause 1 (the simple future) + if + Clause 2 (the simple present)b. Cách sử dụng và ví dụ-  Diễn tả sự việc có...
A. READINGBEFORE YOU READWork in pairs. Ask and answer the following questions.(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)1. Where can you find these scenes?2. What does each of the pictures tell you?3. Do you think that...
SPEAKINGTask 1. Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why. (Dưới đây là một số trong những nguyên nhân bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan...
LISTENING Before you listenWork in pairs. Discuss the following questions.(Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)1. Do you think that our world is overpopulated?2. What continent has the largest population?Hướng dẫn giải: 1. Yes, I do.2. Asia does.Tạm...
WRITINGStudy the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart.(Nghiên cứu kĩ biểu đồ dưới đây, sau đó viết một đoạn văn khoảng 100 - 120 từ, miêu tả thông tin...
E. LANGUAGE FOCUSPronunciation: /kl/ - /gl/ - /kr/ - /gr/ - /kw/Grammar:1. Conditional types 1 and 2 (revision)2. Conditional type 3 (revision)3. Conditional in reported speechTạm dịch: - Phát âm: /kl/ - /gl/ - /kr/ - /gr/ - /kw/- Ngữ pháp: 1. Câu...