Unit 8: Country life and city life – Đời sống ở nông thôn và đ…


Thì hiện tại tiếp diễn - Present progressiveChúng ta hãy nhớ lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn:*Cấu tạo:am/ is/ are + V-ing*Cách dùng:+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang...
So sánh tính từ ở bậc hơn - Comparative degree* Hình thức so sánh hơn của các tính từ có một âm tiết[be] + adjective-er + thanVí dụ:-     I‘m stronger than you. Tôi mạnh hơn bạn.-    This house is bigger than...
So sánh tính từ ở bậc hơn nhấtHình thức so sánh bậc nhất cùa các tính từ có một âm tiết[be] + the + adjective-estVi dụ:-    This tower is the tallest. Tháp này là tháp cao nhất.-   Minh is...
UNIT 8. COUNTRY LIFE AND CITY LIFEĐời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị- urban /ˈɜːbən/(n): thuộc về thành thị- fresh air /freʃ - eə(r) / (n): Không khí trong lành- government /ˈɡʌvənmənt/(n): chính phủ- goods /ɡʊdz/(n):...
GETTING STARTED.Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.(Em hãy cùng với bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe:Hoa: Hi, Na. Have you been away?Na: Yes. I went to the countryside for the weekend.Hoa: Where did you go?Na: I went to Kim Lien. It’s a village.Some of my relatives live there.Hoa: I’ve...
SPEAK1. Work with a partner. Look at the two pictures and talk about the changes of the town. The word prompts in the box may help you. (Hãy làm việc vói bạn em. Em hãy quan sát hai bức tranh...
LISTEN.Click tại đây để nghe: Fill in the missing words.(Điền từ còn thiếu.)Lan: Hello.Aunt Hang: Hello. Is (1)_______ Lan?Lan: Yes. Who is (2)_______?Aunt Hang: (3)_______ Aunt Hang. How are you?Lan: I’m fine. (4)_______ are you phoning (5)_______?Aunt Hang: Hue. I’m calling to tell you Uncle Chi...
READ.Click tại đây để nghe: Many people from rural areas are leaving behind their traditional way of life and moving to the city. They believe that well-paying jobs are plentiful in the city.At home on the farm, life is always a...
WRITE.1. Put the outline for an informal letter in the correct order. If you don’t remember, refer to the writing exercises in Unit 5. (Em hãy xếp đề mục của một bức thư thân mật theo trật tự đúng của...
Language Focus       ● Present progressive - to talk about the future                                       - to show changes with get and become   ...