UNIT 8. ENGLISH SPEAKING COUNTRIES – Những quốc gia nói tiếng Anh


PHONETICS1 Say the words aloud. Then write them under the pictures.[ Đọc to các từ. Sau đó viết chúng dưới mỗi bức tranh]Đáp án:1.degree: cấp độ2.disagree: không đồng ý3. obese: béo phì4. examinee: thí sinh dự thi5. Nepalese: người Nepal6....
VOCABULARY AND GRAMMAR1 In each group, cross out the word which does not normally go with the key one.[ Trong mỗi nhóm, gạch bỏ một từ không đi với từ ở trung tâm]Đáp án:1.places: nơi chốnThu hút: sự đầu tư,...
SPEAKING1 Use one of the expressions in the box to respond to each statement/ question. Then practise the short conversations with a friend.[ Sử dụng một trong những câu trình bày trong khung để phản hồi lại mỗi câu nói/ câu...
READING1 Read the passage and do the tasks that follow.[ Đọc bài và làm bài tập theo sau]Đáp án: a Tìm 3 từ màu đỏ trong bài đọc và viết chúng dưới bức ảnh đúngA.floatplanes: máy báy nổiB. Midnight Sun:...
WRITING1 Rearrange the words and phrases in each group to form a complete sentence[ Sắp xếp lại các câu và cụm từ trong mỗi nhóm để hình thành 1 câu hoàn chỉnh]Đáp án:1.Pig-racing is often held at a country fair...