Unit 8 : Life In The Future – Cuộc Sống Ở Tương Lai


   GRAMMAR   Articles (Mạo từ)   Mạo từ gồm có hai loại: - Mạo từ xác định (definite article): THE, và                                   - Mạo từ không...
UNIT 8. LIFE IN THE FUTURE[ CUỘC SỐNG TƯƠNG LAI]- pessimistic /,pesi'mistik/ (a): bi quan- optimistic /,ɔpti'mistik/ (a): lạc quan- terrorist /terərist/(n): quân khủng bố- harmony /'hɑ:məni/ (n): sự hoà hợp- unexpected /,ʌniks'pektid/ (a): bất ngờ, gây ngạc nhiên- contribute...
  Work in pairs. Discuss the following questions.(Làm việc từng đôi. Thảo luận những câu hỏi sau.)1. Do you think life will be better in the future? Why/ Why not?2. List three things that might happen in the futureHướng dẫn giải:1....
SPEAKINGTask 1: Look at the newspaper cuttings from the future, and say what will have happened by the end of the 21th century.(Nhìn vào những mẩu tin cắt ở báo về tương lai, và nói những gì sẽ xảy ra...
LISTENING ❖ Before You Listen (Trước khi nghe)Work in pairs. Discuss the question: "Which of the following factors do you think might help people have a long and healthy life?"(Làm việc từng đôi. Thảo luận câu hỏi “Em nghĩ yếu tố...
WRITINGDescribing the world in which you would like to live in the year 2020.(Mô tả thế giới trong đó em muốn sống vào năm 2020.)Task 1: Your school organizes a competition for students to write about “ The world in...
LANGUAGE FOCUSPronunciation: Contracted forms of auxiliaries (continued)(Ngữ âm: Dạng rút gọn của trợ từ)Read the following phrases. Pay attention to how the full and contracted forms of the auxiliaries are pronounced.(Đọc các cụm từ sau. Chú ý đến việc các...
TEST YOURSELF C I. LISTENINGListen to a passage making predictions about the second half of the twenty-first century. Choose the best answer from the options A, B or C.(Nghe đoạn văn tiên đoán về nửa cuối thế kỉ 21. Chọn câu...