Unit 8: New ways to learn – Các cách mới để học


1    Find the word with a stress pattern that is different from the others. (Tìm từ có trọng âm khác với những từ còn lại.) 1. A. delicious            B. encourage   C. excited             ...
1     Look for five more words related to learning and write them down in the spaces. (Hãy tìm năm từ khác liên quan đến học tập và viết vào trong khoảng trống.)Đáp án:1. mobile2. personal3. digital4. technology5. electronic6. application2   Complete...
1. Choose the best title for the text. (Chọn tiêu đề tốt nhất cho văn bản.)a. Advantages of Mobile Learning (Ưu điểm của di động học tập)b. 21st  Century Mobile Devices (Thiết bị di động thế kỷ 21)c. Mobile Learning...
1    Complete the following interview with answers for the given questions. (Hoàn thành cuộc phỏng vấn sau với câu trả lời cho các câu hỏi đã cho.)1. A. Have you got any personal electronic devices?B....................................2. A. What do you use...
1. Rearrange the following sentences into a paragraph about a girl who learnt how to make chilli sauce, using the Internet. Write the correct order in the box. (Sắp xếp lại các câu sau vào đoạn văn về một cô...