Unit 8: Our world heritage sites


UNIT 8. OUR WORLD HERITAGE SITESCác di sản thế giới của chúng ta1. abundant /əˈbʌndənt/(adj):dồi dào, nhiều2. acknowledge /əkˈnɒlɪdʒ/(v):chấp nhận, công nhận, thừa nhận3. archaeological /ˌɑːkiəˈlɒdʒɪkl/ (adj):thuộc về khảo cổ học4. authentic /ɔːˈθentɪk/(adj):thật, thực5. breathtaking /ˈbreθteɪkɪŋ/(adj):  đẹp đến ngỡ ngàng6. bury...
1. Listen and read (Hãy nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Dịch hội thoại:Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng LongNam: Chào Dan. Bạn đã lên kế hoạch thăm quan thành phố chưa?Dan: Chưa. Bạn khuyên mình nên đi thăm nơi nào?Nam: Bạn...
VOCABULARY (Từ vựng)1. Fill the blanks with the right form of the words from the box.(Điền vào chỗ trống bằng dạng đúng của các từ cho sẵn trong khung.) Hướng dẫn giải:1. heritage              2. dynasties...
READING (Đọc)1. You are going to read a text about Ha Long Bay. Tick the reasons why people visit Ha Long Bay. Add other possible reasons if you can.(Em sẽ đọc một bài viết về vịnh Hạ Long. Đánh dấu...
COMMUNICATION (Giao tiếp)1. Work in groups. Your group needs to decidc on a heritage site to visit on your nexxt field trip.(Làm việc theo nhóm. Nhóm em cần quyết định chọn một khu di sản để đi thăm trong chuyến...
PRONUNCIATION (Phát âm)1. Listen to the following short exchanges. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) on the choice questions in these exchanges.(Hãy nghe những câu hỏi đáp ngắn, đánh dấu ↗ (ngữ điệu lên) hoặc ↘ (ngữ điệu xuống) cho những câu...
Work in groups. Choose a heritage site in Viet Nani and find information about it. Then discuss and make a proposal for its preservation and protection. Present your ideas to the class.(Làm việc theo nhóm, hãy chọn một di sản...