Unit 8. Sports and Games – Thể thao và trò chơi


PHONETICS1 Write the following words in the correct column.[ Viết các từ sau vào đúng cột]Đáp án: 2 Read the sentences aloud; pay attention to the underlined words.[ Đọc to các câu này; chú ý đến các từ được gạch chân] 
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Write the past form of the following verbs.[ Viết dạng quá khứ của các động từ sau]Đáp án:[ Tìm từ: Tìm dạng động từ bất quy tắc ở quá khứ trong khung. Nhìn vào ví dụ]Đáp án: wrote         sat...
SPEAKING1 Read the conversation and fill each blank with a suitable word. Then practise it with your friend.[ Đọc bài đối thoại và điền vào chỗ trống với 1 từ thích hợp. Sau đó thực hành với bạn em]Đáp án:1.do          2....
READING1 Read the following passage and fill each blank with a suitable word.[ Đọc bài sau và điền vào mỗi chỗ trống với 1 từ thích hợp]Đáp án:1. team             2. are            ...
WRITING1 Complete the second sentence so that it means the same as the sentence before it.[ Hoàn thành câu thứ 2 để mà nó có nghĩa giống với câu đã cho trước đó]1. My brother can run very fast. [ Anh của tôi có...