Unit 8: The world of work


UNIT 8. THE WORLD OF WORKThế giới của làm việc1. academic /ˌækəˈdemɪk/(a): học thuật, giỏi các môn học thuật2. administrator/ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n): nhân viên hành chính3. align /əˈlaɪn/(v): tuân theo, phù hợp4. applicant /ˈæplɪkənt/(n): người nộp đơn xin việc5. apply /əˈplaɪ/(v): nộp đơn, đệ...
1  Mai and Nam are talking about their preparations for the world of work. Listen and read.(Mai và Nam đang nói về sự chuẩn bị của họ cho thế giới của công việc. Nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Nam:...
 Vocabulary (Từ vựng)1  The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column. (Những từ trong cột bên trái là từ cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED. Nối...
READING (Đọc)Are you qualified for the job? (Bạn có đủ điều kiện cho công việc không?)1 Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you...
Communication (Giao tiếp)Work-related issues (Các vấn đề liên quan đến công việc)1     Work in groups and discuss these questions. (Làm việc theo nhóm và thảo luận các câu hỏi)2 Present your group's ideas to the class.(Trình bày ý tưởng của nhóm...
Pronunciation (Phát âm)Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Then practise them with a partner, using the correct sentence stress.(Nghe trao đổi sau đây và gạch dưới những từ nhấn mạnh. Sau đó luyện tập chúng với...
Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country.(Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay...