Unit 8. What are you reading?


UNIT 8. WHAT ARE YOU READING? Bài 8. Bạn đang đọc gì thế?A. PRONUNCIATION- Cách phát âm1. Mark the stress (') on the words. Then say the sentences aloud(Đánh dấu trọng âm (') vào những từ. Sau đó đọc to...