Unit 8: What Are You Reading?


1. Ôn tập cách thành lập thì hiện tại tiếp diễn ThểChủ ngữ (S)Động từ (V)Ví dụ Khẳng định1am + V-ing1 am learning English. He/She/lt/danh từ số ítis + v-ỉngShe is learning English. He is learning English. You/We/ĩhey/ danh từ...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)  Hi, Peter. Let's play chess.I can't. I'm reading.b)  What are you reading?I'm reading a story about Halloween.c)  Is it a ghost story?Yes. Very scaryd)   Is it a ghost?Oh,...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)  What are you reading, Quan? Aladdin and the Magic Lamp.b)  Who's the main character?A boy... Aladdin.c)  What's he like?I think he's generous.d)   May I borrow the book?Yes. You...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe: ’What are you 'reading?I'm ’reading The 'Fox and the 'Crow.'What's 'Snow 'White 'like?She's 'kind.Tạm dịch:Bạn đang đọc gì thế?Tôi đang đọc Cáo và QuạBạch  Tuyết thế nào?Cô ấy tốt bụng2. Listen...