Unit 9: A first – Aid course – Khoá học cấp cứu


Thì tương lai đơn - The simple future tense* cấu tạo:shall/ will + bare-infinitive*    Cách dùng:+ Thi tương lai đơn diễn tả một hành động sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó ở tương lai.Ví dụ:-    He will...
Chúng ta dùng “to - infinitive”, “so as to - infinitive” hoặc “in order to - infinitive” để diễn tả mục đích của một hành động.Ví dụ:-    I study English to in order to/ so as to communicate with foreigners.Tôi...
Chúng ta dùng will trong các tình huống sau:*  Ngỏ ý sẵn lòng muốn giúp ai làm gì:Ví dụ:-    That bag looks heavy. I’ll help you with it.Cái túi kia trông có vẻ nặng. Tôi sẽ giúp chị xách nó.-    ...
UNIT 9. A FIRST - AID COURSEKhóa học sơ cứu- victim /ˈvɪktɪm/ (n): nạn nhân- nose bleed / nəʊz - bliːd/(n): chảy máu mũi- revive /rɪˈvaɪv/(v): xem lại, xét lại, đọc lại- bee sting (n): vết ong đốt- shock /ʃɒk/(n):...
LISTEN AND READ.Click tại đây để nghe: Nurse: Bach Mai Hospital.Lan:     This is an emergency. Please send an ambulance to Quang Trung School. A student is hurt.Nurse: Calm down. Can you tell me what happened?Lan:    She fell off her...
GETTING STARTED.Work with a partner. What would you do in these situations which require first-aid? The pictures will help you.(Làm việc cùng với bạn của em. Em sẽ làm gì trong những tình huống cần phải sơ cứu? Những hình...
SPEAK.Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises. (Em hãy làm việc vói bạn em. Hãy đọc những cụm từ và xem tranh cho dưới đây...
LISTEN.Match the letters A, B, C, D, E, or F to the correct word in the box.  Then put them in the correct order as you hear. (Nối các chữ A, B, C, D, E hoặc F với từ chính xác...
READ.Click tại đây để nghe: Dịch bài: Trường hợpSơ cứu Ngất xỉu- Để bệnh nhân nằm thẳng.- Không cho bệnh nhân ngồi hoặc đứng.- Cho nằm đầu thấp hoặc nâng chân cùa bệnh nhân cao hơn so với mặt phẳng cùa...
WRITE.1. Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense forms of the verbs in brackets.(Em hãy hoàn thành thư cám ơn Nga gửi Hoa sau khi cô ấy rời viện. Chia...
Language Focus         ● in order to; so as to         ● Future simple         ● Modal will to make requests, offers and promises1.  Match one part of a sentence from column A with...