Unit 9: Choosing a career – Lựa chọn một nghề nghiệp


1. Read aloud the following sentences. Pay attention to the unstressed words in bold. (Đọc to những câu sau đây. Hãy chú ý đến những từ không nhấn mạnh được in đậm.)1. Both of us have planned to go straight...
1. Do the following crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ)ACROSS (hàng ngang)1. a person working for an expert to learn a particular skill or jobmột người làm việc cho một chuyên gia để học một kỹ năng hoặc công...
1. Read the text about tips for students to secure work experience. Choose the appropriate heading (a-j) for each paragraph. (Đọc văn bản về lời khuyên dành cho sinh viên để đảm bảo kinh nghiệm làm việc. Chọn tiêu đề...
1. Match each career with the appropriate explanation for choosing that career. (Nối mỗi ngành nghề với lời giải thích thích hợp cho việc lựa chọn nghề nghiệp.)Đáp án:1.d          2. a          3....
1. Read the job application letter and answer the question that follows. (Đọc lá thư xin việc và trả lời các câu hỏi sau.)In which paragraph (1-4) does Duc mention (Ở đoạn nào Đức đề cập đến)a. details of previous work...