Unit 9: Cities of the future


UNIT 9. CITIES OF THE FUTUREThành phố trong tương lai1. city dweller/ˈsɪti - ˈdwelə(r)/ (n):người sống ờ đô thị, cư dân thành thị2. detect /dɪˈtekt/(v): dò tìm, phát hiện ra3. infrastructure /ˈɪnfrəstrʌktʃə(r)/ (n): cơ sở hạ tầng4. inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/ (n): cư...
1. Phong, Chi and Ha are discussing their class assigment. Listen and read. (Phong, Chi và Hà đang thảo luận về bài tập trên lớp của họ. Hãy nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Phong: Nào, chúng mình thảo luận về bài...
VOCABULARY (Từ vựng)1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings.(Viết từ hoặc cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.)Hướng dẫn giải:1. inhabitant                      2. infrastructure3. renewable                      4. urban5. liveable      ...
READING (Đọc)1. Use a dictionary to find the meaning of the words in the box. Then complete the sentences with their correct forms. (Dùng từ điển tìm nghĩa của từ cho khung sau đó hoàn thành câu câu bằng dạng...
COMUNICATION (Giao tiếp)1. Use the information about the cities mentioned in this unit (London, Tokyo, New York City, and Superstar City) and complete the diagram about the ideal city of the future.(Em hãy dùng thông tin nói về các thành...
PRONUNCIATION (Phát âm)1. Decide whether the questions tags in B's responses have a rising or falling intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) after the questions tags.(Nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trả lời của B có...
1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points.(Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận...