Unit 9: Cities of the future – Các thành phố của tương lai


1. Decide whether the question tags in B's responses have rising or falling intonation. Mark (rising intonation) or (falling intonation) after the question tags.Quyết định xem các câu hỏi đuôi trong câu trả lời của B có tăng hay giảm...
1. Match a word in column A with a word or phrase in column B.Nối một từ ở cột A với một từ hoặc cụm từ ở cột BĐáp án:1. e upgrade infrastructure2. c quality of life3. f treat wastewater 4.a...
1      Read the first part of the text about Barcelona and fill each gap with a word or a phrase from the box.Đọc phần đầu của văn bản về Barcelona và điền vào mỗi khoảng trống bằng một từ hoặc...
1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner. Mai và John đang nói về những thành phố tương lai. Chọn câu...
1    Write complete sentences about Da Lat City in the future, using the words or phrases below. Make changes in the word form, if necessary.Viết câu hoàn chỉnh về thành phố Đà Lạt trong tương lai, sử dụng các từ...