Unit 9: Cities of the World


 So sánh nhất của tính từ/trạng từ dài:Tính từ/trạng từ dài là tính tù/trạng từ có hai âm tiết trở lên.THE + MOST + TÍNH TỪ/ TRANG TỪ DÀIEx: You are the most intelligent girl I have ever met.Em là...
THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (The present perfect tense)1)   Cấu trúc:a)Thể khẳng định (Affirmative form)        I/You/We/They + have + p.pHe/She/It + has + p.pViết tắt: I'Ve/You'Ve/We'Ve/They'Ve; He’s/She’s/It’sEx: I have seen this film four times. Tôi đã xem phim này bốn lần...
UNIT 9. CITIES OF THE WORLDCác thành phố trên thế giới- Asia /ˈeɪ.ʒə/ (n): châu Á- Africa /ˈæf.rɪ.kə/ (n): châu Phi- Europe /ˈjʊr.əp/ (n): châu Âu- Holland /ˈhɑː.lənd/ (n): Hà Lan- Australia /ɑːˈstreɪl.jə/ (n): Úc- America /əˈmer.ɪ.kə/ (n): châu Mỹ- Antarctica /ænˈtɑːrk.tɪ.kə/ (n): châu Nam Cực- award...
1   Listen and read.(Nghe và đọc.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó...
1. Match the words in A with their opposites in B. Some words may have more than one opposite.(Nối những từ trong phần A với từ trái nghĩa của chúng trong phần B. Vài từ có lẽ có nhiều hơn...
 1   Listen again to part of the conversation. Pay attention to the present perfect.(Nghe lại phần dàm thoại. Chú ý đến thì hiện tại hoàn thành.)Click tại đây để nghe:Tạm dịch:Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng...
1   Match the words in the box with the landmarks. Which cities are they in? What do you know about them?(Nối các từ trong khung với những địa danh nổi tiếng trong tranh. Chúng ở thành phố nào? Em...
1    Look at the postcard.(Nhìn vào bưu thiếp.)Hướng dẫn giải:1. The photo is of Stockholm city, Sweden.2. The sender writes about his/ her stay in the city.3. We send postcards to tell our family and/ or friends that we are...
1   Look at the pictures. What do you see?(Nhìn vào bức hình. Em thấy gì?)Hướng dẫn giải:-  The Royal Palace -   Old Town -   Nobel museum -  The city of Stockholm Tạm dịch:-  Cung điện Hoàng gia-   Phố cổ-   bảo tàng Nobel-  Thành...
1   Choose the best two options.(Chọn hai lựa chọn tốt nhât trong các câu sau.)Hướng dẫn giải:1. a, b  2. a, c    3. a, c    4. a, b    5. b, cTạm dịch:1. Thành phố sôi động/ thú...
Tạm dịch:Chuyến hành trình 5 ngày vòng quanh thế giới của tôi! Chọn 5 thành phố trên thế giới mà bạn muốn đến thăm: Bangkok, Paris, London, New York, Sydney.Tìm 5 điểm thú vị về mỗi thành phố Hướng dẫn...