Unit 9. Deserts – Những sa mạc


A. READINGPart 1.Circle A, B, C, or D that best completes the following passage.[ Khoanh tròn A, B, C hoặc D phù hợp nhất để hoàn thành bài đọc sau]The Pijantjatjara people have lived for (1)         ...
B. LANGUAGE FOCUSExercise 1. Write the full form of each contraction then read both the contracted and the full form aloud to yourself[ Viết dạng đầy đủ của mỗi từ viết tắt sau đó đọc chúng cả ở dạng viết...
C. SPEAKINGExercise 1.Read the following passage then practise speaking it aloud to yourself[ Đọc bài sau đó thực hành tự nói to lên]Australia is located in the southern hemisphere. It is the driest country on earth and is the only...
D. WRITINGExercise 1.Finish each of the following sentences in such a way that it means the same as the sentence printed before it.[ Kết thúc mỗi câu sau đây sao cho có nghĩa giống với câu đã cho]1. “Don’t forget to tell...