Unit 9 : Deserts – Sa Mạc


    GRAMMAR   Connectors : SO, BUT, HOWEVER and THEREFORE    A. SO - THEREFORE: được dùng nối hai câu đơn / mệnh đề với tương quan nguyên nhân -hậu quả (cause - effect relation)    1. SO : tập...
UNIT 9. DESERTS[ SA MẠC]- almost /'ɔ:lmoust/ (adv): hầu như, gần như- circle /ˈsɜːkl/ (n): đường tròn; (v): xoay quanh, lượn quanh- acacia /ə'kei∫ə/ (n): cây keo- aerial /'eəriəl/ (a): trên trời, trên không- antelope /ˈæntɪləʊp/ (n): nai sừng tầm-...
 READING Before You Read (Trước khi đọc)Work in pairs. Ask and answer the following questions.(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)1. What do you know about deserts?2. What kinds of plants and animals live in a...
SPEAKINGTask 1: Work in pairs. Check the trees and animals that you think might exist in a desert. Explain your choice.(Làm việc từng đôi. Chọn cây và thú em nghĩ có thể tồn tại ở sa mạc. Giải thích sự...
LISTENING❖ Before You Listen (Trước khi nghe)Work in pairs. Ask and answer the following questions.(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời những câu sau.)1. What is a desert?2. How is a desert formed?3. Can human beings make a desert? Why/Why...
WRTITINGTHE SAHARA DESERTStudy the information in the table below and write a composition about the Sahara Desert.(Nghiên cứu thông tin ở bản dưới đây và viết nội bài luận về sa mạc Sahara.) General information Location- largest desert in the...
LANGUAGE FOCUSPronunciation Reading the following phrases. Pay attention to how the full and contracted forms of the auxiliaries are pronounced.(Đọc các cụm từ sau. Chú ý đến việc các hình thức đầy đủ và hợp đồng của các chất trợ lực được...