Unit 9. NATURAL DISASTERS – Thiên tai


PHONETICS1 Circle the word with a different stress pattern from the others.[ Khoanh từ có trọng âm khác so với các từ còn lại]Đáp án:1.B             2. A              3....
VOCABULARY AND GRAMMAR1 Choose the best answer A, B, C or D to complete each sentence.[ Chọn đáp án đúng nhất A, B hay C để hoàn thành mỗi câu]Đáp án:1.BChúng ta có thể làm gì để bảo vệ con...
SPEAKING1 Put the following in correct order to make a dialogue. Then practise it with your friend.[ Đặt những câu sau theo trật tự đúng để tạo thành bài đối thoại. Sau đó thực hành với bạn của em.]Đáp án:1.CChào...
READING1 Read the paragraph and choose the correct answer A, B, or C for each gap.[ Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng A, B hay C cho mỗi chỗ trống]Đáp án:1.B              ...
WRITING1 Write sentences in the passive, using the suggested words.[ Viết các câu ở dạng bị động, sử dụng những từ được gợi ý]Đáp án:1.Our car is going to be serviced by a mechanic tomorrow morning.[ Ô tô của chúng...