Unit 9: The body – Cơ thể


A. PART OF THE BODY1. Look at the picture. Write the name of each part of the body in the box - Nhìn vào tranh. Viết tên các bộ phận của cơ thể vào ô trốngĐáp án: 2. Read. Then continue the...
B. FACES1. Label the parts of the face - Ghi nhãn các bộ phận của khuôn mặt Đáp án: 2. Look at the pictures. Then fill in each blank with a suitable word. - Nhìn vào tranh. Sau đó điền vào chỗ...