Unit 9. What did you see at the zoo?


UNIT 9. WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?Bài 9. Bạn đã thấy gì ở sở thú? A. PRONUNCIATION (Cách phát âm)1. Mark the sentence stress (') on the words. Then say the sentences aloud.(Đánh dấu trọng âm câu vào các từ....