Unit 9: What Did You See At The Zoo?


1. Hỏi đáp về ai đó đã nhìn thấy gì ở sở thúKhi muốn hỏi ai đó đã thấy gì ở sở thú, chúng ta có thể sử dụng "hửng mâu câu sau:What did you/they see at the zoo?Bạn/Họ nhìn...
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:'When did you 'go to the 'zoo?I 'went there 'yesterday.Bạn đã đi sở thú khi nào?Tôi đa đi đến đó ngày hôm qua.'What did the 'tigers 'do when you were ‘there?Những...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)   I didn't see you yesterday. Where did you go?Tôi không thây bạn ngày hôm qua. Bạn đã đi đâu?I went to the zoo.Tôi đã đi sở thú.b)   What...
1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)Click tại đây để nghe:a)   Did you go to the zoo last week, Phong? What was it like?Bạn đã đi sở thú tuần trước phải không Phong? Nó thế nào?Yes, I did. It...