Văn bản tổng kết


I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT- Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm.- Văn bản tổng kết gồm 2 loại:   + Tổng kết...