Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.


  Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)(Đơn vị: tỉ đồng)NămThành phần kinh tế19962005Nhà nước74 161249 085Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể)35 682308 854Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài39 589433 110Vẽ biểu...

  Đề bài

  Cho bảng số liệu:

  Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)

  (Đơn vị: tỉ đồng)

  Năm

  Thành phần kinh tế

  1996

  2005

  Nhà nước

  74 161

  249 085

  Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể)

  35 682

  308 854

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

  39 589

  433 110

  Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và 2005. Nêu nhận xét.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtVẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.

  – Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu thống kê.

  – Tính bán kính hình tròn

  – Sử dụng kĩ năng vẽ biểu đồ tròn.

  – Sử dụng kĩ năng nhận xét biểu đồ và bảng số liệu.

  Lời giải chi tiết

  Bước 1. Xử lí số liệu (%)

  – Sử dụng kĩ năng tính toán, xử lí số liệu về tỉ trọng thành phần.

  – Công thức tính:

  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.

  Tương tự ta tính được kết quả ở bảng sau:

  Bảng: Cơ cấu tỉ trọng giá trị sản xuất phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 1996 và 2005

                                    Năm

  Thành phần kinh tế

  1996

  2005

  Nhà nước

  49.6

  25.1

  Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể)

  23.9

  31.2

  Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

  26.5

  43.7

  Bước 2. Tính bán kính hình tròn (R)

  – Công thức

   + Gọi bán kính đường tròn là R

   + Bán kính năm đầu tiên (R1) = 1 đơn vị bán kính

  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.

  – Áp dụng công thức:

  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.

  Bước 3. Vẽ biểu đồ:

  – Chú ý: tên biểu đồ, chú giải, đơn vị đầy đủ

  Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996 và năm 2005. Nêu nhận xét.

  Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế

   nước ta năm 1996 và 2005

  Nhận xét:

  Nhìn chung cơ cấu giá trị sản xuất theo thành phần kinh tế nước ta có sự chuyển biến theo hướng tích cực trong giai đoạn 1996 -2005.

  – Khu vực nhà nước năm 1996 chiếm tỉ trọng cao nhất (49,6%) nhưng đến năm 2005 giảm xuống còn 25,1% với tỉ trọng thấp nhất.

  – Khu vực ngoài nhà nước năm 1996 có tỉ trọng thấp nhất (23,9%) và đến 2005 có tỉ trọng đứng thứ hai (31.2%).

  – Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù năm 1996 có tỉ trọng lớn thứ 2 (26,5% nhưng đến năm 2005 đã vươn lên với tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất (43,7%).

   BaitapSachgiaokhoa.com