Về luân lí xã hội ở nước ta


Tóm tắt: Về luân lí xã hội ở nước taLuân lí xã hội ở nước ta tuyệt không ai biết đến. Sở dĩ thiếu luân lý xã hội là bởi người nước ta không biết cái nghĩa vụ loài người...