Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?


  Đề bàiViệc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk trang 89 để trả lời. Lời giải chi tiết- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc...

  Đề bài

  Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtViệc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có ý nghĩa như thế nào?

  Dựa vào sgk trang 89 để trả lời. 

  Lời giải chi tiết

  – Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

  – Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.

  – Là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

  – Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.