Việt Bắc – Tác phẩm


Câu 1. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ và trữ tình trong đoạn trích   Bài thơ Việt Bắc được Tố Hữu sáng tác vào tháng 10 năm 1954, ông viết bài thơ nhân một sự kiện quân ta đã đánh tan chiến...