Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học


Câu 1:a. Tính dân tộc trong bài thơ "Việt Bắc" (Tố Hữu) được biểu hiện cụ thể ở những phương diện nào? Trình bày vắn tắt và nêu dẫn chứng minh họa.Hướng dẫnMở bài- Giới thiệu tác giả,tác phẩm- Tính...