Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài


Câu 1: Các mâu thuẫn được thể hiện trong đoạn trích- Mâu thuẫn thứ nhất: giữa phe nổi loạn và phe Lê Tương Dực. Phe nổi loạn gồm nhiều nhân vật: dân chúng, thợ xây dựng Cửu Trùng Đài; Phe...