Vợ nhặt


Câu 1: Bố cục: 4 phần- Phần 1 (từ đầu đến tự đắc với mình): Tràng đưa người vợ nhặt về nhà.- Phần 2 (tiếp đến đẩy xe bò về): kể lại chuyện hai người gặp nhau và nên vợ...